06.01.2018

Boboteaza

180106-Boboteaza-4

Luminat și cinstit au fost praznicul ce au trecut, al Nașterii Domnului Hristos, blagosloviților creștini, iară mai luminat și mai cinstit iaste acest de astăzi, căci acolo au arătat steaoa pe Hristos, cum că S-au născut, iar aici mărturisește Tatăl din ceriu pre Cel ce să botează, zicând: “Acesta iaste Fiiul Mieu cel iubit întru Carele bine am voit”. Acolo vrăjitorii cu darurile lor I s-au închinat, ca unui Dumnezeu și împărat, iar aici îngeri cerești, ca unui Dumnezeu adevărat și om desăvârșit Îi slujesc. Acolo era ca un prunc mic, înfășat și pus în iasle, iar aici ca un Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit să botează în apa Iordanului, pentru ca să spele tot neamul omenesc din spurcăciunea păcatului celui strămoșesc. Acolo îngerul cel mare Gavriil slujiia cu cucerie, iară aicea îngerul și Înaintemergătoriul Ioann slujește taina.
 

Deci, dară decât sânt lucrurile praznicului de astăzi mai luminate, cu atâta sânt si mai mari decât ale praznicului ce au trecut. Pentru aceasta dară, de vreme ce să botează Hristos, să ne botezăm și noi, nu că doară că nu sântem botezați cu sfântul botez, adecă cu apă și cu duh, ci pentru căci am întinat cu păcatele noastre sfântul botez. Trebuie să ne spălăm cu lacrămile pocăinții, ca să ne facem curați, după cum zice prorocul Isaia: “Lăsând vicleșugurile dintru inimile voastrea și faptele cele rele, de care să bucură vrăjmașul nostru diavlolul” și să ne îmbrăcăm cu noul Adam, cu Domnul nostru Iisus Hristos, după cum zice fericitul Pavel, pentru ca să ne putem sui și noi la ceriu curați și luminați, ca și Hristos și câți am priimit propoveduirea Lui, de am și greșit, să alergăm că ne va priimi Hristos, ca un bun și iubitoriu.
 

Botează-Se Hristos, ca să sfințească apele. Botează-Se Hristos, ca să ne arate taina. Mâna prorocului slujaște, ca să boteze mâna Tatălui, adecă pre Fiiul și Cuvântul lui Dumnezeu. Om slujaște și om să botează; însuși Ioann, ca un rob slujaște și Hristos ca un om să botează.
 

Pentru aceasta dară și noi, ca niște robi adevărați și înțelepți, să slujim taina cu inimă curată, după cum zice prorocul David. Minte bună și credincioasă să avem, ca să pricepem taina drept; și cine iaste credincios și drept, să alerge ca să auză ce zice David: “Veniți cătră Dânsul (adecă cătră Domnul) și vă luminați și fețele voastre nu să vor rușina”, ca să se albească păcatele noastre ca zăpada, dupre cum zice Isaia. Și cine iaste credincios și temător de Dumnezeu, să mărească și să laude taina, că mărire ca aceasta priimește Dumnezeu ca o tămâe cu bună mireazmă, iar cine iaste păgân și ispititor de tainele noastre să lipsească din biserică și să se depărteze, pentru ca să nu vie urgiia lui Dumnezeu asupră-i și să va bântui; că și Moisi, când s-au suit în muntele Sinaii, ca să primească tabelele legii ce i-au dat Dumnezeu, așa au poruncit ca să nu să apropie de muntele acela nici o hiară sau vreun dobitoc, iar de se va apropiia, să fie ucis cu pietri de mulțimea jidovilor.
 

Asemenea iaste și acuma. Taina avem de sărbăm și prăznuim și vom să ne suim sus nu cu trupul, sau în munte ca Moisi, ci cu mintea, la mari și la înalte gânduri; ci numai câți sânt credincioși să se apropie cu mintea ca să priceapă taina praznicului de astăzi.
 

(Sfântul Antim Ivireanul, Didahii – Cuvânt de învățătură la Bogoiavlenie)